header-logo2.png

Kaj je subvencija?

Subvencija je finančna pomoč študentom, ki jo dodeljuje Republika Slovenija. S tem omogoča nižjo najemnino študentom za bivanje pri zasebnikih, ki imajo sklenjeno pogodbo s študentskimi domovi. Višina subvencije znaša najmanj 20% povprečne letne cene bivanja v študentskih domovih v Sloveniji. Študenti imajo letno zagotovljeno 10 mesecev subvencioniranega bivanja (od oktobra do junija). Tako študentje kot zasebniki pa morajo izpolnjevati določene pogoje.

Pogoji za zasebnike

Zasebniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da so lastniki sob ali da imajo v najemni pogodbi izrecno dovoljenje lastnika za oddajanje v najem;

2. da bodo sprejemali študente, ki bodo izpolnili pogoje za sprejem študentov v Študentske domove v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. list RS, št. 22/01) in jih bo na bivanje napotil pristojni organ;

3. da nastanjenim študentov zagotavljajo:

 • opremljeni bivalni prostor in pomožne prostore z opremo;
 • vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehniških predpisih;
 • električno energijo za razsvetljavo ter za kuhanje napitkov in enostavnih obrokov hrane in druge osebne potrebe;
 • hladno in toplo vodo za osebne potrebe;
 • vzdrževanje reda in čistoče v pomožnih prostorih;
 • ogrevanje prostorov v skladu s predpisi;
 • da predložijo višino najemnine za študente, ki vključuje stroške, opredeljene v zgoraj navedenih alineah.

Lastnik ima lahko največ 6 subvencioniranih postelj. Pogodba se lahko prekine, če najemodajalec:

 • preneha izpolnjevati pogoje iz točke 3;
 • sprejme v nastanitev študenta brez sklepa pristojnega organa.

Prav tako se pogodba lahko prekine, če študent:

 • ne spoštuje dogovorjenega hišnega reda;
 • si je pridobil pravico do bivanja pri najemodajalcu na podlagi neresničnih podatkov;
 • ne poravnava redno s pogodbo določene najemnine.

Visokošolsko središče v Kopru z izbranimi zasebniki sklene pogodbo o najemu in mesečno poravnava najemnino za študente za obdobje bivanja.

Pogoji za študente

Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij  ali kot izredni študij najmanj tri dni v tednu,
 • niso v delovnem razmerju, samozaposleni oziroma samostojni podjetniki,
 • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
 • imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
 • niso izključeni iz študentskega doma.

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km,  če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je študent do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom. Spremljevalec študenta invalida oziroma partnerica ali partner študentke ali študenta z otrokom mora izpolnjevati pogoje iz prve, druge in tretje alineje.

Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov

Dne 6. 4. 2001 je začel veljati Pravilnik o subvencioniranem bivanju študentov, (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17, 13/18 in 58/20).

Pomembno

Pisarna Visokošolskega zavoda skozi izbirni postopek izbere toliko študentov, kolikor jih določa javni razpis. Prednost imajo študentje z višjim številom točk.

Subvencija se dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Spremljevalec študenta invalida mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2., in 3. točke teh pogojev.

Za več informacij se obrnite na Študentske domove Univerze na Primorskem. Posebna pozornost pa velja rokom za pridobitev bivanja oz. za podaljšanje bivanja v študentskih in dijaških domovih ter rokom za pridobitev oz. podaljšanje prejemanja subvencije.

Problem glede usklajevanja subvencioniranega bivanja zasebnikov in študentov

Usklajevanje subvencioniranega bivanja zasebnih najemodajalcev in študentov ter študentskih domov in ostalih spletnih posredovalnic študentskih sob in stanovanj, je izrednega pomena, saj se s tem izogne nepotrebnim komplikacijam in nesporazumom, omogoči pa se vsestransko zadovoljstvo.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo vsako leto rapiše okoli 600 ležišč na območju visokošolskega središča v Kopru za zasebnike s subvencioniranim bivanjem. Na UP študentski domovi so takrat ugotavljali, da se teh 600 ležišč ne dopolni v celoti. Glede na to, da na Primorskem primanjkuje ustreznim bivalnih kapacitet, se poleg tega bivanjska študentska problematika s tem še dodatno potencira.

Tisti zasebniki, ki npr. oddajo oglas na mojcimer.si in imajo urejeno subvencionirano bivanje, bi morali oddajati stanovanje ali sobo le tistim študentom, ki imajo urejeno subvencionirano bivanje. Vendar pa nekateri zasebniki z urejenim subvencioniranim bivanjem oddajajo stanovanje ali sobo tudi študentom, ki nimajo urejene subvencije. Poleg tega se dogaja, da študentje z urejeno subvencijo prebivajo pri tistih zasebnikih, ki nimajo urejenega subvencioniranega bivanja. Ta primer nakazuje na neusklajevanje in kontradiktornost samega subvencioniranega bivanja.

Ravno zaradi tega morate biti študentje in najemodajalci zalo pozorni pri iskanju in oddajanju stanovanja ali sobe in pri tem upoštevati pogoje in pravila, ki jih narekuje subvencionirano bivanje.